Skip to main content

Về việc lùi thời hạn hoàn thành việc bổ sung hồ sơ thiết kế Nhà máy chì thỏi của Công ty CP kim loại màu Bắc Bộ (362/VP-KTN, ngày 31/01/2018).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Xem xét Công văn số 99/SCT-QLCN, ngày 26/01/2018 của Sở Công Thương về việc gia hạn thời gian hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế kỹ thuật về phần công nghệ và thiết bị của Nhà máy chì thỏi của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý lùi thời hạn hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế kỹ thuật về phần công nghệ và thiết bị của Nhà máy chì thỏi của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ trong tháng 02/2018.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện./.