Skip to main content
Thông tin doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn
Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển

          Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 đã nêu bật quan điểm, định hướng và nêu lên hàng loại giải pháp phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

          Phân tích những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với…