Skip to main content

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 4 tháng đầu năm 2019; phương hướng,nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2019