Skip to main content

Thông báo thay đổi thời gian họp Về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (390/TB-UBND ngày 02/10/2017)

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian họp Về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây

 không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác,

 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

          Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian họp   “về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường” tại Giấy mời số 285/GM-UBND ngày 29/9/2017 như sau:

Thời gian họp chuyển từ 8 giờ ngày 04/10/2017 (thứ Tư), sang 8 giờ  ngày 06/10/2017 (thứ Sáu). Các nội dung khác tại Giấy mời số 285/GM-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần dự họp biết, thực hiện./.