Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

          Ngày 14/5/2019, Văn phòng Chính phủ họp giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 04 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

dn

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

          Trong 04 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 thủ tục hành chính quy định tại 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính, tiếp nhận 1.049 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đã xử lý 89,03% số kiến nghị, phản ánh. Về việc cải thiện môi trường kinh doanh, các Bộ, ngành đã trình cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.

          Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện cơ chế này theo đúng quy định, 53/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Các địa phương đã cung cấp 42.127 dịch vụ công mức độ 3, 4, đối với các Bộ, ngành là 1.709 dịch vụ. 100% các Bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia, từ 12/3-10,/5/2019 đã có 28.024 băn bản gửi, nhận trên Trục liên thông.

          Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất hơn, tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, kiên quyết không để phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh so với số lượng đã công bố, công khai. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến hơn nữa về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và gửi nhận văn bản điện tử, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ này./.

Phương Linh