Skip to main content

Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý

          UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Công văn số 699/UBND-KTTH ngày 19/7/2019).

          Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, ghi chép giám sát về số lượng, giá trị tài sản công tại các doanh nghiệp thuê khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và tài sản giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; xác định nguồn thu từ cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công cho thuê khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

          Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo đúng công năng, sử dụng của tài sản được quy định, đúng mục đích, không được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, góp vốn hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác; được thu tiền giá dịch vụ đối với tài sản kết cấu hạ tầng. Hằng năm xây dựng kế hoạch, phương án và kinh phí sửa chữa, bảo trì tài sản trình UBND tỉnh phê duyệt, hạch toán, tính khấu hao tài sản được giao, chi phí khấu hao tài sản được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định./.

Phương Linh