Skip to main content

TT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính HD một số nội dung về giám sát đầu tư vốn NN vào DN; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước