Skip to main content

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.