Skip to main content

Nghị định Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị định só 43/2002/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hôi