Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngyaf 16/6/2000 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát riển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới