Skip to main content

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải các