Skip to main content

Quy định chi phí sử dụng dịch vụ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho một gói thầu

          Theo Thông tư, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu, Doanh nghiệp Dự án e-GP có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu chi phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Thông tư này và Hợp đồng BOT Dự án e-GP để cung cấp dịch vụ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), Báo Đấu thầu.

          Nguồn thu từ chi phí sử dụng dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống; đăng tải thông tin về đấu thầu, thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống, Báo đấu thầu; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống; các nhiệm vụ chi thường xuyên khác và chi đầu tư liên quan đến việc tổ chức quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và Báo Đấu thầu.

          Khoản thu chi phí sử dụng dịch vụ trên Hệ thống, Báo Đấu thầu để phục vụ hoạt động của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu theo cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

          Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho 1 gói thầu

          Thông tư cũng quy định rõ mức thu các loại chi phí sử dụng dịch vụ. Theo đó, chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống gồm: Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (chỉ nộp 1 lần khi đăng ký) là 550.000 đồng;

          Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống là 550.000 đồng cho một năm. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí này kể từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống;

          Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho một gói thầu; chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho một gói thầu;

          Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu nhưng tối đa là 2.200.000 đồng. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần hoặc lô riêng biệt;

          Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng nhưng tối đa là 2.200.000 đồng.

          Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu gồm: Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là 330.000 đồng cho một gói thầu hoặc một dự án đối với một thứ tiếng. Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn là 165.000 đồng cho một gói thầu đối với một thứ tiếng.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022

Nguồn: chinhphu.vn