Skip to main content

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông và hội nghị người lao động

ss

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Sáng 28/3, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông và hội nghị người lao động để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2023; thảo luận và biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn đã thực hiện nhiều đổi mới trong công tác quản lý từ đó các mặt hoạt động của công ty đều được thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra; tổng doanh thu năm 2023 là 273,8 tỷ đồng, đạt 182,5% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 5,1 tỷ đồng, đạt 51% so với kế hoạch; nộp ngân sách 19,9 tỷ đồng, đạt 132,67 % so với kế hoạch…

ss

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí với mục tiêu kế hoạch năm 2024 công ty đưa ra như: phấn đấu tổng doanh thu 150 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu 3,3 triệu USD; lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng; nộp thuế và các khoản khác vào ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng.

ss

Các đại biểu tham dự đại hội biểu quyết tán thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2024 của công ty

Về phương hướng hoạt động năm 2024, công ty quyết tâm nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đô thị Nam Hoàng Đồng, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật và giao đất khi công ty hoàn thiện hồ sơ xin giao đất tại các dự án công ty đang triển khai. Bên cạnh đó, công ty chú trọng nâng cao trình độ năng lực trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; tuân thủ các quy định của pháp Luật đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; bám sát kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn tài chính cho đầu tư các dự án và vốn cho sản xuất, kinh doanh của công ty,...

Nguồn: baolangson.vn