Skip to main content

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác vận động nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài, thực hiện trách nhiệm xã hội và xúc tiến hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Lạ