Skip to main content

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn của nền kinh tế