Skip to main content

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tạicuộc Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnhngày 18/7/2023 xem xétviệc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnhvề chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vàvừa trên địa bàn tỉnh Lạng