Skip to main content

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ DNNVV 7 tháng đầu năm 2023 và dự kiến Kế hoạch hỗ trợ DNNVV 5 tháng cuối năm 2023 và đề xuất Kế hoạch hỗ trợ DNNVV năm 2024, giai đoạn 2024-2026 theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NQ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ