Skip to main content

Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023