Skip to main content

Báo cáo kết quả xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin chủ trương xây dựng phần mềm tra cứu cơ sở dữ liệu liên quan đến các thủ tục hành chính cấp cho doanh nghiệp