Skip to main content

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI của tỉnh Lạng Sơn năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2023