Skip to main content

TBKL buổi làm việc triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện VQ