Skip to main content

Hiện đại hoá quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp

          Trong thời gian qua, toàn ngành Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP (năm 2019-2021) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.  

          Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử...

          Về khai thuế điện tử, hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 838.787 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 DN đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,7%). Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 12.925.589 hồ sơ.

          Đối với công tác phối hợp về nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/8/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 832.802 DN trên tổng số 841.018 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99%.

          Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với hệ thống ngân hàng là 831.154 DN trên tổng số 841.018 DN đang hoạt động (đạt 98,8%). Từ ngày 01/01/2021 đến nay, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 2.425.472  giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 486.844 tỷ đồng và 29.350.060 USD.

          Về công tác hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2021 đến nay, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 7.654 trên tổng số 7.855 DN hoàn thuế đạt tỷ lệ 97,44 %. Số hồ sơ tiếp nhận là 17.177 hồ sơ trên tổng số 17.440 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,49 %; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 12.428 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 79.772 tỷ đồng.

          Đối với việc triển khai hóa đơn điện tử, từ 01/01/2021 đến 19/7/2021 đã có 172.800 hóa đơn được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 17.708 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.552 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục đẩy nhanh công tác triển khai Đề án thí điểm hóa đơn điện tử để có căn cứ triển khai trên diện rộng hóa đơn được cấp mã, góp phần đẩy nhanh quá trình điện tử hóa công tác quản lý thu thuế trên phạm vi cả nước.  

          Về dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, trong đó, công tác hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà được Tổng cục Thuế rất chú trọng. Hiện, công tác này đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả đến nay, đã có 441.095 tài khoản đăng ký (trong đó Cục Thuế TP. Hà Nội: 79.614 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 174.423 tài khoản; Các Cục Thuế còn lại: 187.058 tài khoản). Số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến nay là 94.986 tờ khai (trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội 24.552 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 56.121 tờ khai; Các Cục Thuế còn lại: 14.313 tờ khai).

          Song song với đó, việc triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử ô tô, xe máy tiếp tục được đẩy mạnh. Từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ và đến nay đã triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Từ ngày 01/01/2021 đến nay, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 21.713 hồ sơ chiếm 11,35% trên tổng số hồ sơ 191.295; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 19.514 hồ sơ chiếm 9,18% trên tổng số 212.685 hồ sơ.

          Tổng cục Thuế đã kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2021 đến nay đã có 125.981 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking chiếm 5,42% trên tổng số 2.324.067 giao dịch LPTB ô tô, xe máy cả nước.

          Thực hiện mục tiêu mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân theo yêu cầu chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

          Tuy nhiên, để triển khai dịch vụ thì cần có sự kết nối, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công các tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương có thể tiếp nhận thông tin thông báo thuế cũng như chứng từ nộp thuế. Tính đến thời điểm báo cáo, đã có 50 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối kỹ thuật đảm bảo để triển khai dịch vụ; đã có gần 38.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán đạt gần 180 tỷ đồng.

          Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đang thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người nộp thuế như: dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế; ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động (E. Mobile) cung cấp một số chức năng về: Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; Tra cứu nghĩa vụ thuế; Nộp thuế; Tra cứu hồ sơ thuế đã nộp.

          Đối với công tác tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

          Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế là 304 thủ tục hành chính, trong đó Tổng cục Thuế đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 122 thủ tục, mức độ 3 là 32 thủ tục, mức độ 4 là 150 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, 4 của ngành thuế là 182 dịch vụ công trực tuyến  (đạt tỷ lệ 59,9%).

          Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Dự kiến trong năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức triển khai nâng cấp 140 thủ tục hành chính từ mức độ 2 lên mức độ 3,4. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào thực hiện 74/140 thủ tục hành chính ở mức độ 3,4.

Nguồn: gdt.gov.vn