Skip to main content

Báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại diễn đàn: Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc