Skip to main content

Báo cáo khối doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021