Skip to main content

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban BCĐ Đổi mới và Phát triển DN về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và phát triển DN 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019