Skip to main content

Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” năm 2019

          Ban Điều hành Dự án năng suất và chất lượng tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-BĐH, ngày 27/2/2019 về triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” năm 2019.

          Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh; hỗ trợ DN, HTX xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ quản lý chất lượng tạo bước đột phá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh của địa phương.

          Các nội dung thực hiện: tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Dự án đến các DN, HTX trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình các DN, HTX về cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng; tăng cường năng lực kỹ thuật và thực hiện các hệ thống quản lý hoạt động đo lường thử nghiệm để đảm bảo sự chính xác trong đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tiếp tục thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của DN, HTX; tiếp tục hỗ trợ DN, HTX thực hiện các hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu…, duy trì Website về năng suất chất lượng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Dự án của DN, HTX tham gia Dự án năng suất chất lượng.

Thùy Linh