Skip to main content

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đẩng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh