Skip to main content

Chương trình kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn