Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018.

Mục đích nhằm quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; nắm bắt cơ hội cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 làm cơ sở và chương trình hành động thúc đẩy cải cách chất lượng điều hành kinh tế các cấp, ngành và địa bàn trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung của Kế hoạch cụ thể như sau:

Tổ công tác và nhóm chuyên gia lập kế hoạch triển khai chương trình tập huấn trình bày các kết quả phân tích DDCI 2017 và khuyến nghị cải cách với các đơn vị trọng điểm của tỉnh; Tập huấn và chuyển giao cơ sở dữ liệu phân tích cho các đơn vị theo kế hoạch do Sở Kế hoạch và Đầu tư điều phối với mục tiêu làm rõ những chỉ tiêu cần cải cách, lượng hóa các mục tiêu phấn đầu của các đơn vị trong năm 2018.

Đối tượng khảo sát DDCI 2018 gồm 21 đơn vị sở, ban, ngành và 11 UBND huyện, thành phố. Phạm vi khảo sát DDCI 2018 gồm các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Số lượng dự kiến: Khoảng 1.100 đến 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Lựa chọn thêm phân nhóm các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2018.

Nội dung khảo sát, điều tra lấy ý kiến và phương án tính điểm xếp hạng như sau:

Các chỉ số thành phần của DDCI 2018 gồm: 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất.

Sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể từ đó có thêm cơ sở đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Về phương án tính điểm xếp hạng DDCI, nhằm đảm bảo tính so sánh giữa DDCI 2017 và DDCI 2018, phương án tính điểm xếp hạng DDCI 2018 cơ bản tương tự cách tiếp cận của 2017, có nghiên cứu cân nhắc đưa thêm tiêu chí dữ liệu cứng của các huyện, thành phố vào tính điểm xếp hạng nhằm cân đối quy mô và tính phức tạp của công tác điều hành kinh tế của các huyện, thành phố.

Phương pháp khảo sát sẽ được tiến hành theo hướng điều tra, khảo sát kết hợp sử dụng nhiều phương pháp phù hợp hiệu quả, bao gồm: Khảo sát bằng thư tín qua đường bưu điện; Khảo sát trực tuyến trên hòm thư trực tuyến của nhóm nghiên cứu độc lập; Khảo sát trực tiếp tại các Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, các huyện, thị, thành phố và thực tế tại một số doanh nghiệp nhằm xác thực thông tin và kiểm soát chất lượng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp việc Tổ Công tác PCI/DDCI tỉnh Lạng Sơn hợp đồng trọn gói với đơn vị tư vấn để xây dựng phương án đánh giá, bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm từ các nguồn dữ liệu để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thông qua kết quả và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát DDCI 2018.

Nguyễn Như Trang

Sở Thông tin và truyền thông