Skip to main content

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 534,2 m2 đất được chia làm 02 lô tại phố Phai Luông 7 thuộc Khu Tái định cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sa

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

 3. TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ VÀ GIÁ KHỞI ĐIỂM
QUYỀN SỬ DỤNG 534,2 M2 ĐẤT ĐƯỢC CHIA LÀM 02 LÔ TẠI PHỐ PHAI LUÔNG 7 THUỘC KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHAI LUÔNG, PHƯỜNG CHI LĂNG, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN. CỤ THỂ NHƯ SAU:

3.1. Lô 01:

- Thuộc thửa số 572 - Mảnh trích đo địa chính số 81, theo bản đồ địa chính là thửa đất số 746, tờ bản đồ địa chính số 67 phường Chi Lăng, tiếp giáp với 02 mặt đường là phố Phai Luông 6 và phố Phai Luông 7;

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị;

-  Diện tích đất đấu giá: 311,6 m2;

-  Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 20.000.000 đồng;

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 6.232.000.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

3.2. Lô 02:

- Thuộc thửa số 572.1 - Mảnh trích đo địa chính số 81, theo bản đồ địa chính là thửa đất số 747, tờ bản đồ địa chính số 67 phường Chi Lăng; tiếp giáp với 02 mặt đường là phố Phai Luông 7 và đường Bê tông;

- Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị;

-  Diện tích đất đấu giá: 222,6 m2;

-  Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 20.000.000 đồng;

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 4.452.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

 (Giá khởi điểm 02 khu đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

3.3. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 tại phố Phai Luông 7 thuộc Khu Tái định cư Phai Luông, phườngChi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Lô 01: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Lô 02: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước

- Lô 01: 620.000.000 đồng/1 hồ sơ (Sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

- Lô 02: 440.000.000 đồng/1 hồ sơ (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản số 229704070006688 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn  hoặc tài khoản số 005572883456 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày24/10/2017 đến ngày 26/10/2017.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;  điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 24/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn. 

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giáHộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.   

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặtmình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 27/10/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn.

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư­­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.870.985)./.