Skip to main content

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, gia công bút, đồ nhựa

1. Tên dự án:

 

              XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG BÚT, ĐỒ NHỰA

 

      2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thực nghiệp Tân Hải Lạng Sơn.

3. Nhà đầu tư: Công ty hữu hạn xuất nhập khẩu Hán Đô nghi, Quảng Tây, Trung Quốc.

             Người đại diện: Ông XIE BIN (Tạ Bân); Quốc tịch: Trung Quốc.

     4. Mục tiêu và quy mô của dự án:

     * Mục tiêu: Sản xuất, gia công bút viết, bút xoá các loại; Sản xuất, gia công đồ nhựa (dụng học học tập, đồ dùng gia đình).

       * Quy mô sản xuất:

       - Bút bi: 36.000.000 cái/năm

       - Bút trung tính: 11.000.000 cái/năm

       - Bút khác: 10.000.000 cái/năm

       - Đồ nhựa:

             + Dụng cụ học tập: 500.000 sản phẩm/năm

             + Đồ dùng gia đình: 200.000 sản phẩm/năm

      5. Địa điểm thực hiện dự án: khu Tân Mỹ, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Diện tích đất sử dụng: 1.265m2

6. Tổng vốn đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng); tương đương 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ)

      7. Thời hạn hoạt động của dự án: 20 năm (Hai mươi năm), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

      8. Tiến độ thực hiện dự án:

             - Tháng thứ 1: Hoàn thiện thủ tục đầu tư.

             - Tháng thứ 2: Ổn định sản xuất kinh doanh.

      9. Tình trạng dự án: Hoạt động ổn định