Skip to main content

Về việc xử lý vưóng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (3586/VP-KTN, ngày 23/10/2017).

Thực hiện Công văn số 13804/BTC-QLCS ngày 13/10/2017 của Bộ Tài chính về việc “Xử lý vưóng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan có ý kiến tham gia đối với dự thảo và trực tiếp gửi văn bản góp ý về Bộ Tài chính theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn trên.

(Công văn số 13804/BTC-QLCS ngày 13/10/2017 gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./.