Skip to main content

Về việc báo cáo tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn (3585/VP-KTN, ngày 23/10/2017).

Thực hiện Công văn số 11034/VPCP-KGVX ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về “tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chủ động thực hiện các nội dung và trực tiếp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn trên.

(Công văn số 11034/VPCP-KGVX ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ gửi qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.