Skip to main content

Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2019

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2019, (Công văn số 2684/VP-KTTH, ngày 03/7/2019).

Ảnh minh họa

          Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các DNNN trực thuộc tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ, gửi thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định.

          Rà soát việc thực hiện công bố thông tin của các DN trong năm 2016-2017-2018, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất việc xử lý trách nhiệm đối với DNNN, người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm về công bố thông tin theo quy định hiện hành./.

 Khánh Ly